Monitoring GPS pojazdów - Flotman
 
Uprzejmie informujemy, że pracujemy od 8:00 do 16:00.
Zaloguj się

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności określa zasady bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych oraz zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach użytkownika za pomocą plików cookies.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą Ci to ustalić.

Administrator danych.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Flotman spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy al. Krasińskiego 1, 31-111 Kraków (dalej jako „Flotman”).

Kontakt z Administratorem danych.
Z administratorem danych można kontaktować się poprzez adres e-mail: daneosobowe@flotman.pl, telefonicznie pod numerem: +48 12 446 28 01 lub pisemnie na adres siedziby Flotman.

Inspektor Ochrony Danych.
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z wyznaczonym w Flotman Inspektorem Ochrony Danych – Natalię Chmura-Kłos , poprzez adres e-mail: daneosobowe@flotman.pl, telefonicznie pod numerem: +48 12 446 28 01 lub pisemnie na adres siedziby Flotman (najlepiej z dopiskiem „dane osobowe”).

Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO – tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy,
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na Nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny, obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości,
 • art. 9 ust. 2 lit. f RODO – tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

Cel przetwarzania

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach:

dla prawidłowej realizacji umowy, której jesteś Stroną, dla celów podatkowych, rachunkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem. Należy pamiętać, że w pojęciu „realizacja umowy” mieszczą się również działania podejmowane przed zawarciem umowy, na żądanie podmiotu danych, jeśli są niezbędne do zawarcia umowy.

w celu badania satysfakcji naszych Klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem,

w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb z pomocą profilowania (co wyjaśniamy dalej), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane także w celu promocji naszych usług, oferowania Ci przez nas produktów lub usług, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb. Co jest naszym uzasadnionym interesem,

Możemy także przetwarzać Twoje dane osobowe celem przesyłania Ci newslettera i informacji o tematyce promocyjnej, jeżeli wyrazisz na to zgodę.

Jednym ze sposobów przetwarzania przez Flotman danych osobowych jest tzw. profilowanie. Polega ono na tym, że w oparciu o informacje dotyczące produktów i usług klienta Flotman tworzy profile preferencji klientów, co pozwala na dostosowanie oferty produktów i usług do znanych lub przewidywanych potrzeb lub oczekiwań poszczególnych klientów.

Przetwarzanie przez Flotman danych osobowych nie odbywa się w sposób w pełni zautomatyzowany, tzn. w każdym przypadku zapewniony jest udział człowieka w tego rodzaju operacjach.

Profilowanie będzie odbywało się z wykorzystaniem zewnętrznych narzędzi analitycznych udostępnianych przez zewnętrzne i wewnętrzne systemy reklamowe, w tym z wykorzystaniem danych o: geolokalizacji, zainteresowań i punktacji zachowań na stronach serwisowych,  usługach i w aplikacjach, konsekwencją takiego przetwarzania będzie wysyłka targetowana e-mail, push, smsa lub telefon z informacjami dotyczącymi nowości, oferty, promocji i porad tematycznych a także internetowa reklama graficzna.

Dane mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, np. wgrywane do programów służących do wysyłki newsletterów itp.

 

Okres przechowywania danych osobowych.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:

 • w związku z wykonaniem umowy oraz dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami z nią związanymi – do czasu przedawnienia tych roszczeń (okres ten wynika z Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa);
 • w związku z realizacją obowiązków prawnych – do czasu wygaśnięcia obowiązku (np. dokumenty księgowe, w tym zawarte w nich dane, wymagają przechowywania przez okres do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych);
 • w związku z marketingiem bezpośrednim lub wysyłką newslettera – do czasu zgłoszenia Pani/Pana sprzeciwu lub wycofania stosownej zgody.

 

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

 1. Korzystanie z produktów i usług oferowanych przez Flotman jest dobrowolne. Jednakże podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową o świadczenie usług jest niezbędne do jej zawarcia, a następnie wykonania – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie i wykonanie tego rodzaju umowy.
 2. Podanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego oraz wysyłki newslettera jest dobrowolne – nie warunkuje to zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług.

 

Komu dane osobowe mogą być przekazywane?

Odbiorcami twoich danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym urząd skarbowy, a także mogą być podmioty świadczące na naszą rzecz usługi, w tym np. dostawcy usług informatycznych, dostawcy usług wspomagających działalność Flotman, dostawcy usług księgowych, prawnych, pocztowych i doradczych – w związku ze świadczeniem tych usług.

 

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowej.

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych określone prawa, w tym:

 1. prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
 2. prawo do sprostowania tych danych;
 3. prawo do usunięcia tych danych – Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych – możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 5. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • sprzeciw marketingowy – masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
  • sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. prawo do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv” dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi
 2. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda – masz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu wykonania swoich praw skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych.

 

PLIKI COOKIES

 1. Serwis nie zbiera i nie gromadzi w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

Informacje na temat mechanizmów wykorzystywania plików cookies.

 1. Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla urządzenia końcowego użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń końcowych użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika i dostosować serwis do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  • Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki, wylogowania, opuszczenia strony internetowej serwisu lub wyłączenia oprogramowania. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia końcowego. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
  • Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z urządzenia końcowego użytkownika.
 1. Administrator informuje, że w wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza możliwość przechowywania plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób aby zablokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź każdorazowo informować o ich zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi plików cookies zawarte są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:
  • Chrome
   http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  • Firefox
   http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
  • Internet Explorer
   http://support.microsoft.com/kb/196955
  • Opera
   http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
  • Safari
   http://support.apple.com/kb/PH5042
 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia końcowego. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpływać na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
 2. Dla poszczególnych naszych serwisów internetowych wykorzystujemy następujące pliki cookies, które wykorzystujemy i przechowujemy w celach wskazanych poniżej:

 

Nazwa cookiesRodzajCel i przechowywanie
Pliki cookies wykorzystywane przez usługę Google AnalyticstrwałeAnaliza statystyczna serwisu pod kątem podniesienia jakości oraz zwiększenia jego popularności oraz poprawienia jego funkcjonalności. Czas przechowywania nieokreślony.
Pliki cookies wykorzystywane w celu wyświetlania reklamtrwałeWyświetlanie reklam typu poprzez sieci reklamowe. Czas przechowywania od 7 do 30 dni.
Pliki cookies wykorzystywane dla funkcjonalności serwisusesyjne

Umożliwienie korzystania z funkcjonalności serwisu takich jak wypełnianie formularza kontaktowego, logowanie się do konta, wypełnianie formularza, wybór języka itp.

Kontakt z klientem – czat, leadreactor – kontakt telefoniczny.

Gromadzenie danych

 1. Dane gromadzone w dziennikach logów naszych serwisów internetowych służą wyłącznie do administrowania nimi. Dostęp do tych danych mają wyłącznie osoby posiadające upoważnienie do przetwarzania danych, nie udostępniamy ich osobom trzecim. Tak jak większość serwisów WWW przechowujemy zapytania http kierowane do naszych serwerów. Znane są nam takie dane, jak:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi
  • nazwa stacji klienta,
  • identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce Użytkownika.
 1. W celach analizy jakości naszego serwisu, korzystamy z usługi Google Analytics, która poprzez pliki cookies zbiera powyższe dane. Google Analytics, stosuje własną politykę prywatności:
  Polityka ochrony prywatności Google Analytics dostępna jest na http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.h
 2. Przechowywane informacje nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 3. Dane kojarzymy z konkretnymi osobami przeglądającymi strony wyłącznie w przypadku dobrowolnego podania nam tych danych. Dla podwyższenia jakości naszych serwisów analiza powyższych danych ma na celu określenie jakie strony są najczęściej oglądane, dostosowanie stron do przeglądarek WWW, sprawdzenie czy struktura stron nie zawiera błędów.
 4. Zgromadzone logi przechowywane są przez czas nieokreślony, mają one charakter pomocniczy przy tworzeniu i administrowaniu serwisów internetowych. Statystyki nie zawierają żadnych danych mogących identyfikować osobę przeglądającą strony naszych serwisów.

Dowiedz się więcej
wybierz kontakt z naszym agentem

Kontakt

System Flotman
dedykowane rozwiązanie GPS
dla właścicieli flot samochodowych

Zobacz ofertę