Blog

Nowe zasady rejestracji samochodów – konsekwencje dla przedsiębiorców

14 września 2019 | Flotman | Kategorie: Pytania do eksperta Nowe zasady rejestracji samochodów – konsekwencje dla przedsiębiorców

Według szacunków, na 24 miliony samochodów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji Pojazdów aż 6 milionów to tzw. „samochody – duchy”. Pojazdy, które poza statystykami w zasadzie nie istnieją. Tej też praktyce władze postanowiły położyć kres, wprowadzając nowe przepisy prawa drogowego. Jak wyglądają zmienione zasady rejestracji pojazdów oraz w jaki sposób dotkną one przedsiębiorców?

Rejestracja samochodu na starych zasadach

Obowiązek rejestracji oraz zgłoszenia sprzedaży samochodu nie jest w Polsce nowością. Także i obecnie obowiązujące przepisy wymagają dopilnowania tych formalności, wyznaczając na ich załatwienie 30 dni od momentu nabycia lub sprzedaży pojazdu. W wielu przypadkach zapis ten pozostaje jednak teorią, niemającą swojego odzwierciedlenia w praktyce. Co prawda Kodeks wykroczeń przewiduje karę za nieprzerejestrowanie samochodu, sięgającą nawet 3 tysięcy złotych.

W praktyce jednak brak skutecznych mechanizmów kontrolnych sprawia, że zasady te nie są przestrzegane, a kierowców za zwłokę nie dotyka żadna kara. Tak było do tej pory. Ustawodawca polski, pod naciskiem Komisji Europejskiej, postanowił bowiem położyć kres owej praktyce i bliżej przyjrzeć się warunkom eksploatacji pojazdów. Efektem tych obserwacji są nowe przepisy, znacząco zaostrzające rygor rejestracji samochodów. Jak należy dokonywać tego w świetle nowych zasad oraz co grozi za nieprzerejestrowanie samochodu w odpowiednim terminie?

Nowe zasady rejestracji pojazdów

Nowe wytyczne dotyczące rejestracji aut są efektem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także kilku innych aktów prawnych, autorstwa Ministerstwa Środowiska. Zgodnie z ich treścią, podobnie jak dotychczas, na sformalizowanie zakupu lub sprzedaży pojazdu, właściciel będzie miał 30 dni od daty dokonania tych czynności. W przeciwieństwie do dotychczas stosowanej praktyki, nie będzie jednak możliwości ominięcia tego obowiązku. Ustawodawca przewidział bowiem niezwykle dotkliwe kary za nieprzerejestrowanie auta w ciągu 30 dni. Konsekwencje mają charakter głównie finansowy. Otóż za nawet jeden dzień zwłoki, właścicielowi pojazdu przyjdzie zapłacić do 1000 zł. Kary te nakładane będą w drodze administracyjnej przez starostę, a pochodzące z nich pieniądze zasilą budżet powiatu.

RODO w zarządzaniu flotą

Adresaci nowych przepisów

Oprócz tego, co grozi za nieprzerejestrowanie samochodu, kluczowe znaczenie w świetle nowych zasad zyskuje również fakt, kto staje się ich adresatem. Dla rozstrzygnięcia tej wątpliwości, należy przyjrzeć się temu, jak sprecyzowany został nowy obowiązek rejestracyjny. Otóż czas na jego wykonanie, liczony jest od momentu:

  • nabycia nowego samochodu na terenie Polski,
  • nabycia pojazdu używanego na terenie Rzeczpospolitej,
  • sprowadzenia auta z obszaru państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  • dopuszczenia do obrotu przez organ Służby Celno-Skarbowej pojazdu sprowadzonego z obszaru znajdującego się poza Unią Europejską.

Analogicznie rzecz wygląda z wyrejestrowaniem pojazdu. Takie sformułowanie przepisu nasuwa dwie konsekwencje. Pierwsza to taka, iż adresatami powyższych zmian stają się nie tylko osoby fizyczne, ale również firmy. Druga natomiast – iż ustawa, ustalając 30 – dniowy obowiązek rejestracji auta przez „właściciela”, nie precyzuje jednocześnie, kto może nim być.

Oznacza to, że jeśli osobie sprowadzającej samochód uda się sprzedać go w ciągu owych 30 dni – powinność przechodzi na nowego nabywcę. Stąd osoba, która zakupi pojazd po 25 dniach od jego sprowadzenia do Polski, na dopełnienie obowiązku rejestracji posiadać będzie jedynie 5 dni. W innym przypadku zapłaci karę za nieprzerejestrowanie samochodu.

Przyczyny wprowadzenia nowych regulacji

Nowe zasady rejestracji pojazdów w znaczący sposób dotkną niemal wszystkich zmotoryzowanych. Jakie przyczyny stoją za owymi zmianami? W pierwszej kolejności jest to próba powstrzymania Komisji Europejskiej przed skierowaniem przeciwko Polsce sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Organ ten od kilku lat zarzucał bowiem polskiemu ustawodawcy brak wdrożenia przepisów, przewidujących kary za nieprzerejestrowanie samochodu. Do tego dochodzi chęć usprawnienia działalności CEPiK i aktualizacji jej bazy. Jak bowiem podaje Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar, obciążona jest ona licznymi błędami i nieaktualnymi informacjami, co znacząco utrudnia prawidłową analizę danych.

Sięgnij po darmową wiedzę! >> Zapisz się na newsletter Flotman, zyskaj dostęp do porad i artykułów z naszej bazy >>

Nieprzerejestrowanie auta w ciągu 30 dni – konsekwencje dla firm

Przepisy w zaktualizowanej formie trafiły już do Dziennika Ustaw, a swoją moc obowiązującą zyskują od 1 stycznia 2020 r. O ile ich treść jest problematyczna dla każdego właściciela samochodu, szczególne wyzwanie może stanowić dla przedsiębiorstw dysponujących pokaźną flotą pojazdów. Niedopełnienie wymaganych formalności może bowiem narazić je na poważne konsekwencje finansowe. Co zrobić, aby ich uniknąć?

Dobrą wiadomością jest bez wątpienia fakt, iż nowe przepisy mają zastosowanie do pojazdów nabywanych po wejściu w życie zaktualizowanych regulacji. Oznacza to, że samochody znajdujące się obecnie we flocie znajdą się poza zasięgiem ich obowiązywania.

Nowe, restrykcyjne przepisy, stawiają jednak przed fleet managerami obowiązek wypracowania spójnej polityki flotowej, dostosowanej do nowej rzeczywistości prawnej. Dodatkowo zmuszają ich do nowej hierarchizacji jej celów oraz precyzyjnego weryfikowania warunków nabywania lub sprzedaży nowych pojazdów. Niedopilnowanie tego obowiązku oraz kupowanie niezarejestrowanych jeszcze pojazdów, może bowiem znacząco obciążyć budżet flotowy.

Podsumowując, nowe zasady rejestracji pojazdów w znaczący sposób dotkną niemal wszystkich zmotoryzowanych. Warto zapoznać się z ich treścią oraz zastosować je w praktyce. Pozwoli to uniknąć licznych problemów i dotkliwych kar finansowych.

>> Sprawdź cennik aplikacji Flotman, zobacz pakiet dla siebie >>