Blog

Jak wykorzystanie geostrefy usprawnia zarządzanie flotą pojazdów?

11 lutego 2020 | Flotman | Kategorie: Aplikacja Flotman Poradnik Fleet Managera Jak wykorzystanie geostrefy usprawnia zarządzanie flotą pojazdów?

Na rynku pojawia się coraz więcej narzędzi służących do zwiększenia wydajności i efektywności zarządzania parkiem pojazdów. Wśród wielu z nich, na uwagę bez dwóch zdań zasługują geostrefy. Co kryje się pod tym pojęciem oraz jak wykorzystać je do sprawnego monitoringu i kontroli floty?

Geostrefa – sprawne definiowanie kluczowych obszarów

Pojęcie geostrefy coraz większymi zgłoskami wpisuje się w praktykę monitoringu i zarządzania parkiem pojazdów. Co należy przez nie rozumieć? Mówiąc najogólniej, geostrefa jest to określony obszar geograficzny lub też obwód wokół fizycznej lokalizacji, ważny z pewnych względów dla wyznaczającej go osoby. Geostrefa obrazowana jest na mapie. Może przybierać zróżnicowany rozmiar i kształt – okręgu, wielokąta lub nawet linii prostej pomiędzy dwoma punktami. Do tworzenia geosfery służy najczęściej specjalne oprogramowanie do mapowania, dostępne m.in. w aplikacji Flotman, pozwalające użytkownikom w dowolnym miejscu na mapie rysować kluczowe obszary dla zarządzania pojazdami.

Wiadomo już, co to jest geosfera. Jakie zastosowanie znajduje ona w praktyce zarządzania pojazdami służbowymi? Najważniejszą jej cechą jest to, że potrafi ona wykrywać ruch wewnątrz wyznaczonego obszaru oraz jego opuszczenie. Z tego też względu może być wykorzystywana zarówno do tego, by zatrzymywać w nim dane obiekty, jak i trzymać je z daleka od wyznaczonych stref. Brzmi dość enigmatycznie. W skrócie jednak można powiedzieć, że sprawne wykorzystanie geostref pozwala skutecznie zwiększyć kontrolę nad pracownikami. Może także podnieść jakość obsługi klientów, a do tego – znacząco zmniejszyć koszty utrzymania floty.

> Sprawdź cennik aplikacji Flotman, zobacz pakiet dla siebie >>

 

Monitoring kierowców a geostrefa – sposób zwiększenia kontroli nad pracownikami

Efektywna kontrola pracowników mobilnych to jeden z ważniejszych aspektów zarządzania flotą. Niewłaściwy sposób użytkowania przez nich pojazdów czy nadużycia w tej kwestii, generują zwykle najwyższe wydatki, związane z utrzymaniem samochodów służbowych. Jaką zależność można dostrzec między monitoringiem pojazdów a geostrefą?

Zdecydowanie większą niż mogłoby się wydawać. Przede wszystkim narzędzie to pomaga łatwiej zlokalizować kierowców oraz zidentyfikować przypadki bezprawnego użytkowania pojazdów. Wystarczy w tym celu ustalić geostrefę oraz określić dla niej reguły – obowiązkową lub zakazaną. Pierwsza z nich może być użyta do oznaczenia obszaru, w którym pracownik powinien znajdować się w określonych godzinach (np. granice miasta). Druga natomiast – do wyszczególnienia strefy, do której kierowca wjeżdżać nie może (np. dom prywatny).

Dane te odkładają się w aplikacji Flotman i Fleet manager może je analizować w dogodnym dla siebie czasie za pomocą dedykowanego raportu. Dzięki temu zyskuje on wiedzę o nadużyciach pracowników, a co za tym idzie – może podjąć kroki zmierzające do wyeliminowania ich niewłaściwego zachowania.

Wykorzystanie geostrefy do podniesienia jakości obsługi klientów

Z kontrolą pracowników mobilnych oraz eliminowaniem ich niepożądanych lub nieefektywnych zachowań wiąże się kolejny ważny aspekt, jakim jest jakość obsługi klientów. W tej kwestii również rola, jaką odgrywają właściwie wykorzystane geostrefy, jest zdecydowanie nie do przecenienia. W jaki sposób podnoszą one poziom współpracy z kontrahentami?

Istotne znaczenie posiadają tu raporty generowane automatycznie przez omawiane narzędzie. Najważniejszy przy tym jest ten z nich, zawierający szczegółowe informacje o przystankach wykonanych na trasie – ich liczbie, miejscu oraz czasie trwania. Wiedza ta jest w pierwszej kolejności niezwykle istotna dla oceny efektywności wyznaczanych tras oraz ich optymalizacji. Po drugie – znacząco ułatwia rozliczenia z klientami. Zidentyfikowanie liczby odbytych wizyt oraz precyzyjne określenie przeznaczonego na nie czasu, pomaga precyzyjnie wycenić świadczone usługi oraz wystawić adekwatny rachunek.

Zależność między monitoringiem pojazdów a geostrefą posiada również jeden, niezwykle istotny aspekt. Narzędzie to jest niezwykle pomocne dla fleet managerów na etapie planowania pracy floty oraz identyfikacji trendów. Pozwala ocenić m.in. które z zadań pochłania zbyt dużo czasu, które należałoby w związku z tym usprawnić oraz czy obszar pracy kierowców nie pokrywa się ze sobą.

Oszczędności dla floty dzięki wykorzystaniu geostrefy

Nie sposób wreszcie nie wspomnieć o optymalizacji kosztów i oszczędnościach, jakie pociąga za sobą wykorzystanie geostref w procesie zarządzania parkiem pojazdów. Gdzie mają one swoje źródło? W pierwszej kolejności – we wspomnianej powyżej eliminacji niepożądanych zachowań pracowników.

Ograniczenie wykorzystywania pojazdów służbowych do prywatnego użytku czy pokonywania nadmiernej liczby kilometrów w oczywisty sposób znacząco odciąży budżet flotowy. Podobny efekt przyniesie również oszczędność paliwa na skutek wyeliminowania niewłaściwych praktyk użytkowania pojazdu. Takie natomiast – jak i wiele dokładniejszych informacji – otrzyma fleet manager, po zintegrowaniu geostref z systemem monitoringu.

Do tego dochodzi skrupulatna wycena pracy kierowców. Dzięki raportom z geostrefy  fleet manager otrzyma dokładny obraz tego jak wyglądał dzień pracy kierowcy. Wiedza ta pomoże mu ocenić jego efektywność oraz ustalić, czy są np. obszary pracy kierowców, które z jakiegoś powodu się pokrywają i na podstawie tych danych optymalizować je.

Podsumowując, wyznaczanie kluczowych obszarów oraz ich sprawne monitorowanie stanowi duże ułatwienie dla managera oraz całej floty pojazdów. Korzyści z użytkowania tego narzędzia sprawiają, że wkrótce zasadne będzie nie pytanie – co to jest geostrefa, ale jak sprawnie wdrożyć ją do systemu zarządzania flotą w przedsiębiorstwie. Odpowiedzi na to dostarcza natomiast funkcjonalna aplikacja Flotman.